Verzorgende-IG (carrouselmodel)

Startdatum: 16-05-2024

Overige startdata:

04-07-2024

14-09-2023

Prijs: 275.00

De opleiding Verzorgende-IG van STOC kan ook via een opleidingscarrousel worden verzorgd. Dit opleidingsmodel is ontstaan omdat:

 • het voor organisaties steeds moeilijker wordt om hele opleidingsgroepen te kunnen samenstellen;
 • je zij-instromers zo snel mogelijk wil laten starten met hun opleiding;
 • studenten hun eigen studiepad willen bepalen en willen versnellen en vertragen;
 • studenten de koppeling tussen praktijk en theorie missen.

Het door STOC ontwikkelde model is een model:

 • waar studenten meerdere keren per jaar kunnen instromen;
 • waar de regie bij de studenten ligt;
 • waar vraag- en praktijkgestuurd leren wordt toegepast;
 • dat voldoet aan de gebruikelijke subsidievereisten (de BBL-variant komt in aanmerking voor in ieder geval praktijkleren en stagefonds);
 • dat opleidt tot een erkend Mbo-diploma;
 • waarbij versnelling en vertraging mogelijk is.

Opbouw/opzet opleidingscarrousel

Het carrouselmodel voor de opleiding Verzorgende-IG bestaat uit een blok basiskennis en zeven modulaire, vakinhoudelijke vervolgblokken. Deze vervolgblokken kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd. Het basisblok duurt 3 maanden en de vervolgblokken duren 2 maanden. De totale opleiding neemt 18 maanden in beslag.

In het basisblok wordt de basiskennis van de Mbo-opleiding Verzorgende-IG behandeld. Vervolgens start de student met de vervolgblokken (die los van elkaar kunnen worden gevolgd).

Door deze opbouw kan een nieuwe kandidaat iedere twee maanden instromen in de opleiding. Wanneer een grotere vraag is naar opleiden, kan de carrousel aangepast worden naar een maandelijks instroommoment. Het totaal aantal beoogde studenten aan de carrousel moet voor een in company opleiding groter zijn dan 20. Bij minder studenten kan een carrousel ook met andere zorgorganisaties worden vormgegeven of worden deelgenomen aan de open inschrijving in Houten.

Het blok basiskennis is nodig om één van de overige zeven modulaire vakinhoudelijke blokken te kunnen volgen. Deze blokken worden volgtijdig gegeven en bestaan uit vakinhoudelijke bijeenkomsten op basis van het kwalificatiedossier inclusief generieke vakken (Nederlands, rekenen en burgerschap). STOC biedt daarnaast online extra (bijles)bijeenkomsten voor de generieke vakken die studenten kosteloos kunnen volgen.

Hieronder is schematisch het modulaire VIG-model opgenomen:

BLOK 1: Basisblok Planmatig werken bij zorg- en begeleidingsactiviteiten

BLOK 2: Zorg en begeleiding

BLOK 3: Communicatie over het zorgplan

BLOK 4: Medicatie en zuurstof

BLOK 5: Verpleegtechnische handelingen 1

BLOK 6: Verpleegtechnische handelingen 2

BLOK 7: Kwaliteit en professioneel samenwerken

BLOK 8 Afstemming en onvoorziene situaties

Als het laatste blok is gegeven start de opleiding weer opnieuw. Hierdoor ontstaat een continu of carrouselopleiding.

Een opleidingscarrousel is een flexibel opleidingsmodel. De mogelijkheden en flexibiliteit zijn afhankelijk van het aantal studenten. Bij veel studenten kunnen er meerdere carrousels naast elkaar draaien en wordt het model steeds flexibeler met veel keuze- en instroommogelijkheden. Als student kun je meer keuzes maken en eenvoudig versnellen en vertragen.

In het onderstaande overzicht hebben we twee voorbeelden opgenomen.

Groep 1  Basisblok > Blok 2 > Blok 3 > Blok 4 > enz

Groep 2  Basisblok > Blok 3 (bij groep 1) > Blok 4 enz > na Blok 8 nog Blok 2

Voorbeeld 1

In het eerste voorbeeld start je met een kleine groep (groep 1) de opleiding. Vervolgens start je na 1 maand de volgende kleine groep (groep 2). Beide groepen worden na 5 maanden samengevoegd tot één groep (vanaf blok 3) en volgen allebei het rooster van de eerste groep. Groep 2 volgt na blok 8 nog blok 2 om vervolgens af te studeren.

Groep 1  Basisblok > Blok 2 > Blok 3 > Blok 4 > Blok 5 > enz

Groep 2  Basisblok > Blok 5 > Blok 6 enz > na Blok 8 nog Blok 2 t/m 4

Voorbeeld 2

In het tweede voorbeeld start je met een groep (groep 1) de opleiding. Na 1 maand start je met de volgende groep (groep 2) die niet na het basisblok verder gaat met blok 2 maar met blok 5. Op deze wijze kunnen studenten uit groep 1 en 2 vertragen of versnellen door blokken in de andere groep te volgen.

De docenten van STOC zijn bevoegd en beschikken over ruime ervaring in de zorg. De opleiding wordt ondersteund met een persoonlijke digitale leeromgeving, waarin naast inhoud ook de eigen voortgang wordt bijgehouden. Studenten leren bij STOC met elkaar en van elkaar.

Modulaire opbouw

Het carrouselmodel is modulair van opbouw. De blokken zijn onderverdeeld in werkprocessen (net als bij de ‘normale’ opleiding Verzorgende-IG) die aansluiten bij het kwalificatiedossier. Elk werkproces omvat theorielessen en bij een aantal ook praktijklessen. Bij elk werkproces maakt de student kennis- en doe-opdrachten die door de docent of de praktijk-/werkbegeleider worden begeleid. De VIG-opleiding bestaat uit 8 blokken op basis van elf werkprocessen. Daarnaast zijn er de generieke vakken Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en maximaal drie keuzedelen. Deze worden gedurende de gehele opleiding gegeven. Voor de generieke vakken worden daarnaast extra online (bij)lesbijeenkomsten ingeregeld.

Lesdagen en beroepspraktijkvorming (BPV)

In 45 lesdagen van 7 uur wordt de gehele opleiding doorlopen. Rekening houdend met de vakantieperiodes, is er meestal wekelijks een lesdag. De lesdagen zijn interactief van opzet. In beginsel worden de lessen fysiek op locatie van de zorgorganisatie gegeven of centraal bij STOC in Houten (ook voor het open aanbod). Hybride lessen behoren tot de mogelijkheden maar genieten niet onze voorkeur. Naast de lesdagen werkt de student aan beroepspraktijkvorming. Het geleerde wordt in minimaal 20 uur in een relevante zorgcontext in de praktijk gebracht.

Examinering en toetsing

De werkprocessen worden geëxamineerd met examenopdrachten of  een proeve van bekwaamheid. Het generieke vak Nederlands wordt geëxamineerd met een centraal examen en drie instellingsexamens. Voor de opleiding Verzorgende-IG geldt voor Nederlands het referentieniveau 2. Het generieke vak Rekenen wordt geëxamineerd met een instellingsexamen. Voor de opleiding Verzorgende-IG geldt voor Rekenen het Mbo-Rekenniveau 3.

Doorlooptijd

De looptijd van de opleiding is ongeveer 18 maanden.

Vrijstellingen

Instroom met een Helpende (niv. 2), Verzorgende C of D, oud niveau 3 (VAG, MDGO VZ e.d.) MMZ-3, SPW-3 of SPW-4 diploma geeft recht op vrijstellingen. Andere diploma’s, zoals het MMZ-4, geven ook recht op vrijstellingen. Neem voor persoonlijk advies contact met ons op.

Voorschakeltraject

Voor studenten die niet bekend zijn met de zorg werken wij met een voorschakeltraject. Het Mbo-certificaat “Ondersteuning thuis” kan goed worden gebruikt om (nieuwe) medewerkers zonder zorgachtergrond bekend te maken met de zorg. Het opleidingstraject wordt afgesloten met een landelijk erkend Mbo-certificaat.

De opleiding bestaat uit 2 werkprocessen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, ‘Huishouden en wonen’ en ‘Persoonlijke zorg en ADL’ en kan in 6 weken worden doorlopen.

Begeleiding

Tijdens de opleiding worden studenten begeleid door een docent van STOC en door een coach/werkbegeleider van de zorgorganisatie. De digitale leeromgeving vergemakkelijkt de communicatie tussen student, docent en begeleider.

Screening studenten

Vóór de start van de opleiding maken studenten een digitale persoonlijkheids- en capaciteitentest. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl.

De opleiding Verzorgende-IG is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die zich willen ontwikkelen tot Verzorgende-IG. Om toegelaten te worden is een diploma op minimaal vmbo-niveau vereist. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Wanneer alle onderdelen van de opleiding met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvang je het erkende Mbo-diploma Verzorgende-IG.

De opleidingscarrousel Verzorgende-IG leidt op tot het landelijk erkende diploma Verzorgende-IG, Mbo-niveau 3. Het opleidingsprogramma is gebaseerd op het laatste landelijke kwalificatiedossier Verzorgende-IG. De opleiding kan zowel via open inschrijving als in company worden gevolgd.

De opleiding kan via de beroepsbegeleidende leerweg worden gevolgd of via de derde leerweg. In beide leerwegen dienen beroepspraktijkvormingsuren (BPV-uren) bij een erkend leerbedrijf te worden gemaakt. Het uitgangspunt voor de opleiding Verzorgende-IG is naast het volgen van de lesdag tenminste 20 BPV-uren per week. Bij de derde leerweg kan hiervan worden afgeweken.

Opleidingscarrousel Verzorgende-IG In company

Voor een in company opleidingscarrousel zijn voorwaarden gesteld aan het aantal (instromende) studenten. Voor het starten van een basisblok geldt een minimum aantal van 3 studenten. Voor een in company traject geldt dat je na 6 maanden minimaal 15 studenten moet hebben (dus bijvoorbeeld 3 keer 5 starters). Uiteindelijk moet je doelstelling zijn om minimaal 20 studenten in opleiding te hebben voor dit model. Indien verwacht wordt dat het aantal niet gehaald kan worden, kan ook met een andere zorgorganisatie een carrousel worden vormgegeven.

Opleidingscarrousel Verzorgende-IG open inschrijving

De opleidingscarrousel voor het open aanbod start iedere twee maanden, ongeacht het aantal deelnemers. Na het basisblok vervolg je de opleiding met het vervolgblok dat op dat moment wordt gegeven. Daarnaast heb je, als je het aankan, de mogelijkheid om gaandeweg de opleiding blokken gelijktijdig of later te volgen waardoor je kunt versnellen of vertragen.

Locatie
De open inschrijving voor de opleiding VIG wordt op onze leslocatie in Houten verzorgd. Bij in company trajecten is dit op locatie van de organisatie.

Verandering van de organisatie
Het opleidingsmodel zorgt wel tot een andere dynamiek rondom opleiden en begeleiden. STOC kan organisaties hierin begeleiden.

Investering in company      Wij maken graag een advies en offerte op maat en informeren je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via info@stoc.nl.

Investering open aanbod
De kosten voor het volgen van de opleiding in een open inschrijving lesgroep is verdeeld in 3 onderdelen:

 • inschrijfkosten van € 300 per persoon
 • maandelijkse collegegeld van € 275 per persoon en
 • kosten van digitaal lesmateriaal van € 500 voor 1,5 jaar.

In de opleidingskosten zijn de verblijfskosten (koffie/thee/water) inbegrepen. Op dagen dat er op locatie van STOC in Houten een gehele dag fysiek les is, is een lunch inbegrepen. Het collegegeld betaal je alleen voor de maanden dat je staat ingeschreven.