Kwaliteit

Kwaliteitsvisie
Voor STOC betekent kwaliteit het leveren van opleidingen en trainingen op een zodanige manier dat een hoog rendement (een hoog slagingspercentage) wordt gecombineerd met een hoge mate van tevredenheid van cursisten en hun werkgevers. We vinden het erg belangrijk dat ons onderwijs efficiënt, klantgericht en flexibel wordt aangeboden en uitgevoerd.

Kwaliteitszorg
Gezien de positie op de markt waar STOC één van meerdere commerciële aanbieders is, wordt er een voortdurende aandacht voor kwaliteit gevraagd. Dit begint met het in kaart brengen van de opleidingsvragen, het inrichten van de programma’s, het samenstellen van het lesmateriaal, de selectie van docenten en van middelen. Met behulp van mondelinge en schriftelijke tussen- en eindevaluaties wordt er voortdurend naar gestreefd om de kwaliteit op peil te houden en verder te optimaliseren.

Er wordt systematisch onderzoek gedaan naar:
• Klanttevredenheid
• Rendement
• Cursistentevredenheid 

Kwaliteitszorg en wettelijke kaders
Het kwaliteitszorgstelsel van STOC past binnen de wettelijke kaders van onder andere de WEB en kent een interne en een externe component. Er wordt een systematische benadering nagestreefd van planning, beheersing en verbetering. Deze benadering wordt gerealiseerd binnen een integrale aanpak van kwaliteitszorg. De daarbij ontwikkelde indicatoren bewerkstelligen een meetbare kwaliteitscontrole.

Het verslag van de werkzaamheden kunt u tegen drukkosten en opvraag van reden opvragen via info@stoc.nl.

Tevredenheidsonderzoek bij klanten
Periodiek toetst een onafhankelijke organisatie de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Daarnaast vindt er met elke opdrachtgever een gesprek plaats waarin de cursisten- evaluaties, de docenten- evaluatie en de studieresultaten besproken worden en waarin expliciet naar de tevredenheid wordt gevraagd.

Klachtenprocedure
Voor individuele studenten is er een klachtenprocedure vastgelegd. In de algemene leveringsvoorwaarden is vastgelegd hoe STOC omgaat met klachten van opdrachtgevers.