Opleidingscarrousel Welzijn (PW3, GPM4, OA4)

Startdatum: 05-02-2024

Overige startdata:

08-04-2024

03-06-2024

Prijs: 350.00

Met ingang van juni 2022 leidt STOC voor de sector Zorg en Welzijn op via een opleidingscarrousel. Dit opleidingsmodel is ontstaan omdat:

 • het voor organisaties steeds moeilijker wordt om zelf hele opleidingsgroepen samen te stellen;
 • zij-instromers zo snel mogelijk willen starten met een opleiding;
 • studenten hun eigen studiepad willen bepalen en willen versnellen en vertragen;
 • studenten de koppeling tussen praktijk en theorie missen.

Het door STOC ontwikkelde model is een model:

 • waar studenten 6 keer per jaar kunnen instromen;
 • waar de regie bij de studenten ligt;
 • waar vraag- en praktijkgestuurd leren wordt toegepast;
 • dat voldoet aan de gebruikelijke subsidievereisten;
 • dat opleidt tot een erkend MBO-diploma;
 • waarbij versnelling en vertraging mogelijk is.

De opleidingscarrousel Welzijn leidt op tot de volgende MBO-opleidingen:

 • Pedagogisch Medewerker (niveau 3, hierna PW3);
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4, hierna GPM4); en
 • Onderwijsassistent (niveau 4, hierna OA4)

Deze opleidingen zijn landelijk erkende MBO opleidingen. Afhankelijk van jouw keuze of het advies uit een intaketest volg je deze opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of in de derde leerweg. Verschil is er niet in het diploma maar wel in de weg er naar toe. In de derde leerweg zijn er minder onderwijs- en praktijkuren naar het diploma toe en zul je je kennis meer met zelfstudie moeten opdoen.

De docenten van STOC zijn bevoegd en beschikken over ruime ervaring met of in het werkveld. De opleiding wordt ondersteund met een persoonlijke digitale leeromgeving, waarin naast inhoud ook de eigen voortgang wordt bijgehouden. Studenten leren bij STOC met elkaar en van elkaar.

Opbouw/opzet opleidingscarrousel

Het carrouselmodel voor de Welzijnsector bestaat uit een basisblok en zes of zeven modulaire, vakinhoudelijke blokken (vervolgblokken). De niveau 3-opleiding kent 6 vervolgblokken en de niveau 4-opleidingen hebben 7 vervolgblokken. De eerste 5 blokken hebben voor alle uitstroomrichtingen dezelfde lesonderwerpen. Daarna volg je de blokken van de door jou gekozen uitstroom (PW3/GPM4/OA4).

Ieder blok neemt 2 maanden in beslag. In de maand augustus zijn er geen lessen. De totale opleiding neemt ongeveer 16 maanden in beslag voor de PW3 en 18 maanden voor de GPM4 en OA4.

In het basisblok wordt de basiskennis van de welzijn-opleidingen verzorgd. Vervolgens start de student met de vervolgblokken (die los van elkaar kunnen worden gevolgd).

Door deze opbouw kun je iedere twee maanden instromen in de opleiding.

Het blok basiskennis is nodig om één van de overige 6 of 7 vervolgblokken te kunnen volgen. Deze blokken worden volgtijdig gegeven en bestaan uit vakinhoudelijke bijeenkomsten op basis van het kwalificatiedossier inclusief generieke vakken. STOC biedt daarnaast online extra (bijles)bijeenkomsten voor de generieke vakken die de deelnemers kosteloos kunnen volgen.

Hieronder is schematisch het modulaire model opgenomen.

Blok 1: Basisblok Pedagogisch werk

Blok 2: Methodiek en Verzorging

Blok 3: Activiteiten in de kinderopvang (basis)

Blok 4: Kwaliteit en deskundigheid

Blok 5: Taalontwikkeling en VVE

Uitstroom PW3
BLOK 6:  Activiteiten en communicatie niveau 3 (verdieping)

BLOK 7:  Begeleiding van het individuele kind niveau 3

Uitstroom GPM4
Blok 6: Activiteiten en communicatie (verdieping)

Blok 7: Begeleiding van het individuele kind

Blok 8 Administratie en coördinatie

Uitstroom OA4
BLOK 6:  Didactiek en vakkennis

BLOK 7: Klassenmanagement

BLOK 8: Organisatie en onderwijs
Onderwijs van de toekomst

Als het laatste blok is gegeven, start de opleiding weer opnieuw. Hierdoor ontstaat een continu of carrouselopleiding.

Omdat we meerdere groepen op verschillende dagen verzorgen, is onze opleidingscarrousel een flexibel opleidingsmodel. Je start op de maandag met het basisblok. Daarna wordt je ingedeeld op de woensdag of de vrijdag voor het volgen van de vervolgblokken. Je start met het vervolgblok dat op dat moment wordt gegeven. Bijvoorbeeld:

 • BASISBLOK > BLOK 2 > BLOK 3 > enz
 • BASISBLOK > BLOK 3 > BLOK 4 > enz en aan het eind BLOK 2
 • BASISBLOK > BLOK 4 > BLOK 5 > enz en aan het eind BLOK 2 EN 3

Als student krijg je keuze wanneer je de keuzedelen en generieke vakken volgt. Daarnaast heb je, als je het aankan, de mogelijkheid om gaandeweg de opleiding blokken gelijktijdig of later te volgen waardoor je kunt versnellen of vertragen.

Na het afronden van een niveau4-opleiding kun je de profieldelen van een andere uitstroomrichting volgen om zodoende 2 diploma’s te behalen GPM4 en OA4.

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair van opbouw die aansluit bij de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. In de 7 (PW3) of 8 (GPM4 en OA4) beroepsinhoudelijke blokken wordt het basisdeel en het profieldeel van de opleiding doorlopen.

Bij elk blok maakt de student per werkproces kennis- en doe-opdrachten die door de docent of de praktijkbegeleider van het leerbedrijf worden begeleid. Naast de theorie en de kennisopdrachten werkt de student in de praktijk aan doe-opdrachten en aan beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding, waarin de student, naast de praktische vaardigheden, leert om in het leerbedrijf te functioneren.

Tot slot werk de student aan de kwalificerende examinering. In deze examinering moet de student laten zien dat hij/zij de inhoud van de opleiding beheerst.

Naast de basisdelen en profieldelen bestaat de opleiding ook uit keuzedelen en generieke vakken: Nederland, Engels (alleen voor niveau 4), rekenen en burgerschap. De generieke vakken en de keuzedelen komen ieder blok aan bod.

Lesdagen en beroepspraktijkvorming (BPV)

In 37,5 lesdag van 8 uur wordt de gehele opleiding doorlopen. Dit betekent dat je 2 of 3 maal per maand een lesdag hebt.. De lesdagen zijn interactief van opzet. In beginsel worden de lessen fysiek bij STOC in Houten gegeven. Het digitaal bijwonen van de lessen, is beperkt mogelijk.

Het uitgangspunt voor de opleiding is naast het volgen van de lesdag en tenminste 20 BPV-uren per week. Bij de derde leerweg is dat mogelijk met minder BPV-uren en meer zelfstudie-uren.

 Examinering en toetsing

Tijdens de opleiding wordt, door middel van ontwikkelingsgerichte toetsen, de kennisontwikkeling in beeld gebracht.

Daarnaast maakt de student de ontwikkelingsgerichte opdrachten. Deze opdrachten kunnen een meer theoretische (kennisopdrachten) of een meer praktische insteek (doe-opdrachten) hebben. Hierbij is rekening gehouden met de inhoud van het werkproces, maar ook met de uitvoerbaarheid in de beroepspraktijk. De opdrachten zijn voorwaardelijk voor deelname aan het examen. De opleidingsblokken bestaan uit de werkprocessen van het kwalificatiedossier en worden tot slot afgetoetst door met een examenopdracht en/of een proeve.

De vakken Nederland, Engels en rekenen worden afgerond met instellings- en/of centrale examens.

Doorlooptijd

De looptijd van de opleiding is ongeveer 16 tot 18 maanden.

 Begeleiding

Tijdens de opleiding worden studenten begeleid door een docent van STOC en door een coach/werkbegeleider vanuit het leerbedrijf.

De docent begeleidt de student bij de theorie en de kennisopdrachten. De coach/werkbegeleider begeleidt op de uitvoering van de ontwikkelingsgerichte doe-opdrachten en de ontwikkeling als beroepsbeoefenaar op de werkvloer.

De digitale leeromgeving vergemakkelijkt de communicatie tussen student, docent en begeleider.

Screening deelnemers

Vóór de start maken deelnemers een digitale persoonlijkheids- en capaciteitentest. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl.

De opleidingscarrousel Welzijn is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die zich willen ontwikkelen tot Pedagogisch Werker, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent. Om toegelaten te worden is een diploma op minimaal vmbo-niveau vereist. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvang je een landelijk erkend MBO-diploma (Pedagogisch Werker, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent.

Je kunt de carrousel welzijn volgen via de open inschrijving in Houten. Iedere twee maanden kan worden gestart met de opleiding. De startdata zijn opgenomen in jaarkalender. Voor 2023 kun je nog starten op 3/7, 2/10 en 4/12.

De opleiding kan gevolgd worden via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of via de derde leerweg.

In de BBL-variant betekent dat de beroepspraktijkvormingsuren (BPV-uren) bij een erkend leerbedrijf gemaakt moeten worden (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding GPM4 is dat de student, naast het volgen van de lessen, 1100 BPV-uren moet kunnen maken voor de gehele opleiding. Dit komt neer op een arbeidsovereenkomst van 20 tot 24 uur per week.

De opleiding kan ook via de derde leerweg worden gevolgd. Via de derde leerweg kun je met minder praktijkuren en meer zelfstudie het diploma behalen.

Investering
De kosten voor het volgen van de opleidingscarrousel welzijn bedragen € 350 per maand. Dit bedrag is verschuldigd, zolang de student staat ingeschreven voor de opleiding. Het bedrag is inclusief lesmateriaal. In de opleidingskosten zijn de examens (inclusief 1 herkansing) en de verblijfskosten (koffie/thee/water) inbegrepen. Op dagen dat er op locatie van STOC in Houten een gehele dag fysiek les is, is een lunch inbegrepen.