Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Niveau 4 (voor gastouders met een PW3 diploma)

Startdatum: 22-01-2022

Prijs: 3,545.00

GPM4 (voor gastouders met een PW3 diploma)

De opleiding GPM 4 is een landelijk erkende MBO opleiding en leidt studenten op tot het competentieniveau dat nodig is om als gespecialiseerd pedagogisch medewerker aan de slag te kunnen. Naast vakspecifieke kennis over begeleiding, verzorging en ondersteuning, krijg je kennis aangereikt over het beleid, beheer en de organisatie van de kinderopvang. Daarbij komen ook management- en leidinggevende taken aan bod. Je volgt deze opleiding inclusief twee keuzedelen, bijvoorbeeld Werken met Baby’s, Ondernemend gedrag, Combinatiefunctionaris IKC en Diversiteit. Nadat je de opleiding hebt afgerond, ben je startbekwaam voor de voor- en  vroegschoolse Educatie (VVE) en kun je zelfstandig de taken van een Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker uitvoeren.

Deze taken zijn onder andere het zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat, het maken van een ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma en het uitvoeren van beheer en beleidsondersteunende taken. Je kan met het diploma gaan werken in de kinderopvang, peuterspeelzaal of gehandicaptenzorg.

STOC houdt rekening met wat jij als gastouder al kunt en wat je hebt geleerd in je PW3 opleiding. Het programma is dan ook compact samengesteld (20 lesdagen). De opleiding wordt verzorgd door freelance docenten die veel ervaring hebben met het werkveld. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke digitale omgeving waar je informatie vindt over jouw opleiding en makkelijk contact houdt met de docent of medestudenten.

Opzet

De opleiding is praktijkgestuurd ingericht. Dit betekent dat het onderwijs is vormgegeven vanuit de leervragen die je als student tegenkomt bij het werken in de praktijk. De (praktijk)ervaring stuurt daarbij jouw leerproces.

Tijdens de opleiding voer je ontwikkelingsgerichte opdrachten uit in de praktijk. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de onderliggende theorie, die je je naar eigen wens eigen maakt. Ter ondersteuning zijn er theorielessen waarin de betreffende onderwerpen worden behandeld. Ook wordt tijdens de opleiding door middel van ontwikkelingsgerichte toetsen je kennisontwikkeling in beeld gebracht. Ter voorbereiding kun je gebruik maken van verwerkingsopdrachten en –vragen.

Ook werk je, naast de opdrachten, aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding, waarin je, naast praktische vaardigheden, leert om in het leerbedrijf te functioneren.

Tot slot werk je aan de kwalificerende examinering. In deze examinering moet je laten zien dat je de inhoud van de opleiding beheerst.

Naast de onderdelen die gericht zijn op het werk, bevat de opleiding ook de generieke vakken, Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Deze generieke vakken worden gelijk met de beroepsinhoudelijke onderwerpen van de opleiding gevolgd. Indien je tijdens je PW3 opleiding het vak Nederlands op niveau 3F hebt afgerond en je behaalde burgerschap niet ouder is dan 5 jaar, hoef je die onderdelen niet meer te volgen.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer acht uur per lesbijeenkomst voor het bestuderen van de theorie en het maken van opdrachten. In de beroepspraktijkvorming moet je tenminste 200 uur aan het werk. Bij het inplannen van de stage moet je rekening houden dat alle examinerende opdrachten, dus ook de keuzedelen, op het stageadres moeten worden uitgevoerd. Dus een hele korte stage van veel uur is niet raadzaam. De opleiding kan binnen 1 jaar worden afgerond.

Modulaire opbouw 
De opleiding is modulair opgebouwd in de zogeheten 3e leerweg en is bedoeld voor gastouders die al beschikken over een PW3 diploma. Elk werkproces is vertaald in een basis- of profieldeel. Elk deel staat voor een lesmodule. Een lesmodule omvat één of meerdere lessen. Een aantal werkprocessen heb je al (grotendeels) gehad in je PW3 opleiding. In het onderstaande overzicht hebben wij de werkprocessen opgenomen waarvoor wij theorielessen verzorgen.

Werkproces Aantal Dagdelen  van 4 uur
B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving 1
P2-K1-W1:  Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten

( aanvullend thuisstudie + BPV)

1
P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan 4
P2-K1-W4:  Voert het ontwikkelplan uit 4
P2-K1-W7:  Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 3
P2-K2-W1:  Voert coördinerende taken uit 3
P2-K2-W2:  Voert beleidsondersteunende taken uit 3
P2-K2-W3:  Voert beheertaken uit 3
Generieke Vakken 7
Keuzedeel 1 5
Keuzedeel 2 5
Totaal 39

Elke module heeft kennis- en doe-opdrachten die je moet uitvoeren bij het stagebedrijf. Ter ondersteuning volg je theorielessen waarin de betreffende onderwerpen worden behandeld. De theorielessen van acht uur vinden eens per twee of 3 weken op zaterdag plaats.

De Generieke vakken en de keuzedelen worden in een hybride vorm gegeven (een deel digitaal en een deel fysiek). De digitale lessen duren 2 uur en de fysieke lessen 4 uur. De Generieke vakken en de keuzedelen worden in een carrouselvorm gegeven. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je deze vakken volgt. Uiteraard moet je er wel op letten dat je deze vakken binnen de gestelde termijn van een jaar kunt afronden.

Stage
Na de eerste drie maanden van de opleiding start je met de stage bij een erkend leerbedrijf voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, niveau 4. Dit leerbedrijf of deze leerbedrijven dien je zelf te zoeken. In totaal moet je (minimaal) 200 uur stage lopen, voordat je mag beginnen met de examinerende opdrachten. Het moment mag je, in goed overleg met het stagebedrijf, op elk moment uitvoeren. Je krijgt tijdens je leertraject ondersteuning van onze docent, onze begeleiders en de werkbegeleiders bij het leerbedrijf.

Persoonlijkheid- en capaciteitentest
We nemen vóór de start een digitale persoonlijkheid- en capaciteitentest af. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft inzicht in jouw capaciteiten en persoonlijkheid en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl voor tijdens de opleiding. Tevens geeft de uitkomst een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor gastouders die het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang MBO niveau 4 willen behalen en beschikken over het diploma Pedagogisch Werker niveau 3.

Vooropleiding
Je dient in het bezit te zijn van het MBO niveau 3 diploma Pedagogisch Werker kinderopvang.

Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvang je het MBO4 diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

 • Duur opleiding : 12 maanden, 39 dagdelen
 • Frequentie lessen : Om de week (m.u.v. schoolvakanties regio Midden)
 • Lesdag : Zaterdag
 • Lestijden : van 08:30 uur tot 17:00 uur
 • Digitale lestijden: van 10:00 uur tot 12:00 uur
 • Leslocatie : De Molen 26 te Houten
 • SBU : ca 8 uur per week t.b.v. zelfstudie en opdrachten

Investering open aanbod

 • Kosten PW4 opleiding: € 3.545
 • Kosten PW4 opleiding met vrijstelling voor Nederlands: € 3.300
 • Kosten boekenpakket digitaal licentie voor 1 jaar: € 270*
 • Kosten boekenpakket digitaal licentie voor 1,5 jaar: € 390*

* De keuze voor de duur van de licentie moet bij aanvang van de opleiding worden gemaakt . Na afloop van de licentie moet een nieuwe keuze worden gemaakt voor 1 of 1,5 jaar

 • Betaling voor de opleiding in maximaal 4 termijnen, verspreid over de opleiding. De kosten voor het boekenpakket kunnen niet in termijnen worden betaald (indien betaling in termijnen komt er € 10 administratiekosten per termijn bij)

De kosten zijn inclusief koffie en thee en lunch bij de fysieke lessen.