Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)

Als organisatie ben je continu bezig je formatie op peil te brengen en te houden. Hierbij kijk je ook naar zij-instromers die een carrièreswitch willen maken naar de kinderopvang of medewerkers de mogelijkheid bieden zich naar een hoger kwalificatieniveau te ontwikkelen. Voor deze doelgroep biedt STOC een opleidingsprogramma tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker(mbo-niveau 4).

De opleiding GPM 4 is een landelijk erkende MBO opleiding en leidt studenten op tot het competentieniveau dat nodig is om als gespecialiseerd pedagogisch medewerker aan de slag te kunnen. Naast vakspecifieke kennis over begeleiding, verzorging en ondersteuning, krijgt de student kennis aangereikt over het beleid, beheer en de organisatie van de kinderopvang. Daarbij komen ook management- en leidinggevende taken aan bod en kan worden gekozen uit twee keuzedelen, bijvoorbeeld Combinatiefunctionaris IKC en Diversiteit.

Bij goed gevolg behaalt de student binnen 19 maanden het landelijk erkend mbo-diploma GPM4 en kan de student zelfstandig de taken van een Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker uitvoeren. Deze taken zijn onder andere het zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat, het maken van een ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma en het uitvoeren van beheer en beleidsondersteunende taken.

Opzet

De opleiding is praktijkgestuurd ingericht. Het onderwijs is vormgegeven vanuit de leervragen die je als student tegenkomt bij het werken in de praktijk. De (praktijk)ervaring stuurt daarbij het leerproces van de student.

De GPM4-opleiding omvat beroepsgerichte modules, keuzedelen en een module met de generieke vakken Nederlandse taal, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

De docenten van STOC zijn bevoegd en beschikken over ruime ervaring met of in het werkveld. De opleiding wordt ondersteund met een persoonlijke digitale leeromgeving, waarin, naast inhoud, ook de eigen voortgang wordt bijgehouden. Studenten leren bij

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair van opbouw die aansluit bij de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. In 8 blokken beroepsinhoudelijke blokken wordt het basisdeel en het profieldeel van de opleiding doorlopen. In het onderstaande overzicht zijn de beroepsinhoudelijke blokken opgenomen:

Blok 1: Basisblok Pedagogisch werk

Blok 2: Methodiek en Verzorging

Blok 3: Activiteiten in de kinderopvang(basis)

Blok 4: Kwaliteit en deskundigheid

Blok 5: Taalontwikkeling en VVE

Blok 6: Activiteiten en communicatie(verdieping)

Blok 7: Begeleiding van het individuele kind

Blok 8 Administratie en coördinatie

Bij elk blok maakt de student per werkproces kennis- en doe-opdrachten die door de docent of de praktijkbegeleider van het leerbedrijf worden begeleid.

Naast de theorie en de kennisopdrachten werkt de student in de praktijk aan doe-opdrachten en aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding, waarin de student, naast de praktische vaardigheden, leert om in het leerbedrijf te functioneren.

Tot slot werk de student aan de kwalificerende examinering. In deze examinering moet de student laten zien dat hij/zij de inhoud van de opleiding beheerst.

Naast de basisdelen en profieldelen bestaat de opleiding ook uit keuzedelen en generieke vakken (Nederland, Engels, rekenen en burgerschap). De generieke vakken en de keuzedelen komen ieder blok aan bod.

Lesdagen en beroepspraktijkvorming (BPV)

In 44 lesdagen van 8 uur wordt de gehele opleiding doorlopen. Rekening houdend met de vakantieperiodes, is er meestal wekelijks een lesdag. De lesdagen zijn interactief van opzet. In beginsel worden de lessen fysiek op locatie van de kinderopvangorganisatie of centraal bij STOC in Houten gegeven. Hybride lessen behoren tot de mogelijkheden maar genieten niet onze voorkeur. Naast de lesdag werkt de student aan beroepspraktijkvorming waar het geleerde in ongeveer 20 uur per week in praktijk kan worden gebracht.

Examinering en toetsing

Tijdens de opleiding wordt, door middel van ontwikkelingsgerichte toetsen, de kennisontwikkeling in beeld gebracht.

Daarnaast maakt de student de ontwikkelingsgerichte opdrachten. Deze opdrachten kunnen een meer theoretische (kennisopdrachten) of een meer praktische insteek (doe-opdrachten) hebben. Hierbij is rekening gehouden met de inhoud van het werkproces, maar ook met de uitvoerbaarheid in de beroepspraktijk. De opdrachten zijn voorwaardelijk voor deelname aan het examen. De opleidingsblokken bestaan uit de werkprocessen van het kwalificatiedossier en worden afgetoetst door met examenopdracht en/of een proeve.

De vakken Nederland, Engels en rekenen worden afgerond met een instellingsexamen of en centraal examen.

Doorlooptijd

De looptijd van de opleiding is ongeveer 19 maanden.

Begeleiding

Tijdens de opleiding worden studenten begeleid door een docent van STOC en door een coach/werkbegeleider vanuit het leerbedrijf.

De docent begeleidt de student bij de theorie en de kennisopdrachten. De coach/werkbegeleider begeleidt op de uitvoering van de ontwikkelingsgerichte doe-opdrachten en de ontwikkeling als beroepsbeoefenaar op de werkvloer.

De digitale leeromgeving vergemakkelijkt de communicatie tussen student, docent en begeleider.

Screening studenten

Vóór de start maken studenten een digitale persoonlijkheids- en capaciteitentest. De test duurt ongeveer 120 minuten. De capaciteitentest geeft een indicatie van de haalbaarheid van de opleiding en geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl.

 

De GPM4 is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die zich willen ontwikkelen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Om toegelaten te worden is een diploma op minimaal vmbo-niveau vereist. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

 

Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvangt de student het MBO-4 diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

De opleiding kan zowel via open inschrijving als in-company worden gevolgd.

Voor de open inschrijving in Houten kan iedere twee maanden worden gestart met de opleiding. Voor meer informatie over de open inschrijving verwijzen wij naar de Opleidingscarrousel welzijn.

De in-company opleiding wordt via de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden (BBL) en via de derde leerweg.

In de BBL-variant betekent dat de beroepspraktijkvormingsuren (BPV-uren) bij een erkend leerbedrijf gemaakt moeten worden (stage-uren). Het uitgangspunt voor de opleiding GPM4 is dat de student, naast het volgen van de lessen, 1200 BPV-uren moet kunnen maken voor de gehele opleiding. Dit komt neer op een arbeidsovereenkomst van 20 tot 24 uur per week.

De opleiding kan ook via de derde leerweg worden verzorgd. Dat is een leerweg waarin de weg naar het diploma vrijer mag worden ingevuld. Er is minder regelgeving dan in een BBL-traject. Dat betekent dat er meer vrijheid is ten aanzien van de doorlooptijd van de opleiding en de vormgeving. Wel dient het leerbedrijf door SBB erkend te zijn. STOC heeft, naast de erkenning voor de BBL-route, ook de erkenning voor deze derde leerweg.

Locatie
De open inschrijving voor de VIG-opleiding wordt op onze leslocatie in Houten verzorgd. Bij in-company trajecten is dit op locatie bij de organisatie.

Investering in-company
Wij maken graag een offerte op maat. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via info@stoc.nl

Investering open aanbod
De kosten voor het volgen van de opleiding in de open inschrijving bedragen € 350 per deelnemer per maand. Dit bedrag is verschuldigd, zolang de student staat ingeschreven voor de opleiding. Het bedrag is inclusief lesmateriaal. In de opleidingskosten zijn de verblijfskosten (koffie/thee/water) inbegrepen. Op dagen dat er op locatie van STOC in Houten een hele dag fysiek les is, is een lunch inbegrepen.