Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Startdatum: 30-09-2024

Prijs: 1,900.00

De functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) is één van de doorgroeifuncties voor een Verzorgende in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. De EVV is het eerste aanspreekpunt voor de zorgvrager en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening en is mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening. De EVV voert, meestal als verzorgende, zorgtaken uit binnen de VVT branche en heeft daarnaast specifieke werkzaamheden als EVV.

Het bijzondere karakter van de functie van EVV ligt in de kennis, vaardigheden en attitude over en naar cliënten van één of meerdere cliëntencategorieën, en de mogelijkheden tot passende zorg. De EVV is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, het multidisciplinaire team, de afdeling, partners uit de ketenzorg en het informele netwerk (mantelzorgers, naasten en vrijwilligers). De EVV begeleidt de cliënt bij inhuizen of de start van het zorgarrangement, coördineert de zorg, stemt de zorg af met alle betrokkenen en monitort dat de zorg conform de gemaakte afspraken uitgevoerd wordt. Zo nodig doet de EVV voorstellen om het zorg(leef)plan bij te stellen. In het multidisciplinaire team heeft de EVV de taak om de bespreking over de cliënt voor te bereiden, de belangen van de cliënt te behartigen en nieuwe afspraken te communiceren met betrokkenen.

Op uitvoerend niveau is de EVV verantwoordelijk voor het realiseren van de totale zorg aan de cliënt, zoals vastgelegd in het zorgleefplan, van opname tot aan overplaatsing of overlijden. Bij de uitoefening van deze taken is de EVV erop gericht om persoonsgerichte zorg te realiseren. De EVV stelt voortdurend de kwaliteit (mentaal en lichamelijk welbevinden) van leven van de cliënt centraal en begeleidt de cliënt bij het behouden van de eigen regie en autonomie op en van zijn/haar leven. Niet de beperking wordt centraal gesteld bij het bieden van zorg maar de individuele behoefte van de cliënt die betrekking hebben op alle domeinen van het leven in een prettig woon- en leefklimaat. Een andere specifieke aandachtspunt voor de EVV is observeren en signaleren zodat continue zo passend mogelijke zorg kan worden geboden.

Opzet
Wij kiezen voor praktijkgericht opleiden en trainen met als basis ‘ontwikkelen vanuit talent’. Opleiden vanuit deze visie sterkt deelnemers in hun kunnen en biedt hen zelfvertrouwen en motivatie om zichzelf te ontwikkelen. Wij vinden het van belang dat de opleiding een geïntegreerde opzet heeft. Wij werken met modules en integreren onderwerpen zoveel mogelijk in de lesstof.

De opleidingsdagen zijn zeer gevarieerd van opzet, worden als dynamisch ervaren en dagen uit tot creatief en oplossingsgericht denken. Deelnemers zullen tijdens de opleiding veelvuldig aangesproken worden op de te ontwikkelen EVV competenties. Trainers maken hierbij veelal gebruik van ervaringsgerichte oefeningen en leggen verbinding tussen de opdrachten en de praktijk van uw organisatie. Reflectie loopt als rode draad door de opleiding waardoor bewustwording, inzicht en het ontwikkelen van een helikopterblik wordt gestimuleerd. Deelnemers worden vanaf de start van de opleiding aangesproken op initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces, een basishouding die ook van belang is om de functie van EVV op professionele wijze invulling te geven.

De EVV-opleiding van STOC is gebaseerd op de nieuwe structuur voor branche opleidingen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

Totaal telt de opleiding 80 (verplichte) BOT-uren welke verdeeld worden over 10 lesdagen á 8 uur. De looptijd is ca. 8 tot 12 maanden. Studenten worden bij ons ingeschreven maar moeten zich ook inschrijven bij CZO. Zij zijn in de nieuwe structuur de enige instantie die het EVV diploma uitgeeft als wij aangeven dat de opleiding positief is afgerond. In de EVV-opleiding zijn de CanMEDS rollen geïntegreerd.

De door CZO erkende EVV opleiding van STOC sluit geheel aan op de actualiteit en thema’s van het geriatrische zorgproces. De opleiding is uitdagend en praktisch van opzet. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van de kennis en competenties van de EVV.

Opzet EVV-opleiding nieuwe structuur
De EVV-opleiding is vormgegeven in vier modules: 

1 Beroepshouding & communicatie EVV – Theorie-uren 16 – Lesdagen à 8 uur, 2 – Praktijkuren (BPV-uren) 100
2 Vakdeskundigheid EVV- Theorie-uren 16 – Lesdagen à 8 uur, 2 – Praktijkuren (BPV-uren) 150
3 Het Geriatrische Zorgproces- Theorie-uren 32 – Lesdagen à 8 uur, 4 – Praktijkuren (BPV-uren) 250
4 Professioneel handelen & Kwaliteit zorg als EVV- Theorie-uren 16 – Lesdagen à 8 uur, 2 – Praktijkuren (BPV-uren) 100

Totaal 80 theorie-uren, 10 lesdagen à 8 uur en 600 praktijkuren (BPV-uren).

De modules vormen de leidraad van de opleiding waarin de werkplek centraal staat. Elke module bestaat uit ontwikkelingsgerichte opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Ter ondersteuning zijn er de theorielessen waarin de betreffende onderwerpen van de modules worden behandeld. Een module bestaat daardoor uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. De theorielessen zijn hybride vormgegeven, 6 dagen fysiek en 4 lesdagen digitaal.

Naast de opdrachten werkt je ook aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is het praktijkdeel van de opleiding waarin je, naast praktische vaardigheden, ook leert om in het leerbedrijf te functioneren in de functie.

Tot slot werk je aan de 5 proeven van bekwaamheid. In deze proeven van bekwaamheid laat je zien dat je de inhoud van de opleiding beheerst. De opleiding wordt afgerond met een afrondingsgesprek. Het afrondingsgesprek wordt gevoerd met één van de docenten tijdens de laatste lesdag. In het afrondingsgesprek wordt teruggekeken op geformuleerde leerdoelen en de ontwikkeling die is doorgemaakt.

Wij gaan ervan uit dat een EVV’er op de hoogte moet zijn van ontwikkelingen in de zorg. Dit gaat verder dan ontwikkelingen in de eigen organisatie. In de opleiding bieden wij een breder perspectief gericht op maatschappelijke ontwikkelingen. Centrale thema’s in de ontwikkeling tot EVV’er zijn: methodisch werken, (samen)werken aan persoonsgerichte zorg, het opstellen van het zorgleefplan, het multidisciplinair overleg, gespreksvaardigheden, persoonlijk leiderschap, samenwerken met informele zorg, welzijn en kwaliteit. Ook vinden wij het belangrijk dat de deelnemers zich bewust zijn van de betekenis van wet- en regelgeving zoals; het kwaliteitskader, verantwoorde zorg, de wet zorg en dwang en de rol en verantwoordelijkheden die je als EVV’er hierin hebt.

 

Om toegelaten te kunnen worden tot de branche erkende opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende gelden de volgende instroomeisen:

  • Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG) én
  • De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Toelating met een vergelijkbaar (zorg)diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk in overleg met de onderwijsinstelling en met ontheffing van de werkgever. De onderwijsinstelling geeft dan ontheffing van de vooropleidingseis af. Dit kan alleen als er sprake is van een vergelijkbaar niveau. Deze ontheffing dient de student mee te sturen bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.

Daarnaast dient je minimaal 6 uur per week werkzaam te zijn als Verzorgende IG of Verpleegkundige om te kunnen voldoen aan de uren die in de praktijk moeten worden gewerkt voor de opleiding.

Indien je  in het bezit bent van een niveau 3 branche gerelateerd diploma voor SPW, SPH, PW, MDGO, MMZ, e.d., kun je  de opleiding EVV wel volgen alleen ontvang je bij voltooiing van de opleiding een STOC bewijs van deelname in plaats van een diploma.

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het door de branche (VVT) erkende diploma EVV en de speld. Dit diploma wordt erkend en herkend binnen de branche waarin je werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als je besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal het diploma jouw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Begeleiding en lessen
De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet. De begeleiders in de praktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de doe-opdrachten in de praktijk, de proeven en de beoordeling hiervan. Daarnaast wordt er in het traject een trainingsacteur ingezet die de deelnemers helpt bij het oefenen van praktijksituaties. voorbereidingstijd voor huiswerk (1,5 uur tot 3 uur per lesdag) en het maken van opdrachten en proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Locatie
De lessen in het open aanbod worden verzorgd op onze leslocatie in Houten.

Investering open aanbod
De investering bedraagt € 1.900 per persoon, BTW-vrij. Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water). Op dagen dat er de gehele dag les is, is ook de lunch inbegrepen.

Indien een proeve moet worden herkanst, bedragen de herkansingskosten  € 65 per herkansing.

Investering in company
Uiteraard kunnen wij de opleiding ook op locatie bij jouw organisatie verzorgen. Wij maken graag een offerte op maat. Neem contact met ons op via jouw organisatieadviseur of via info@stoc.nl en wij informeren je over de mogelijkheden.